අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -අන්තර්ජාලය

ප්‍රශ්ණ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න

 1. "http" ලෙස හඳුන්වන්නේ

 2. Hyperspace Techniques and Technology Progress
   Hyperspace Terms and Technology Protocol
   HTML Transfer Technology Process
   Hyper Text Transfer Protocol

 3. "www" ලෙස හඳුන්වනුයේ

 4.  World Wide Wait
  World Wide War
   World Wide Web
   World Wide Wares

 5. www.google.com යනු

 6. අන්තර්ජාලයේ ප්‍රධාන සේවාවකි
  වේබ් ලිපිනයන් ලබාදෙන ආයතනයකි
  සෙවුම් යන්ත්‍රයකි
  බ්ලොග් අඩවියකි

 7. වෙබ් බ්‍රව්සරයක් නොවන්නේ

 8. ගූගල් ක්‍රෝම්
  සෆාරී
  ආර්පානෙට්
  ෆයර් ෆොක්ස්

 9. පරිගණක ජාලයක් තුල වේගය මනින ඒකකය

 10. Kb
  Ghz
  Mbp
  Bps

 11. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් නොවන්නේ.

 12. Facebook
  GooglePlus
  LinkedIn
  Yahoo

 13. World Wide Web (www) හි නිර්මාතෘ ලෙස හඳුන්වන්නේ.

 14. Tim Berners-Lee
  Mark Zuckerberg
  Robert Cailliau
  Eduardo Saverin

 15. පළමුවෙන්ම අන්තර්ජාලය භාවිතයට ගැනුනේ..

 16. මූල්‍යමය කටයුතු සඳහා
  යුධමය කටයුතු සඳහා
  පාසැල්වල කටයුතු සඳහා
  නිවෙස්වල කටයුතු සඳහා

 17. URL ලෙස හඳුන්වන්නේ

 18. Universal Resource Locator
  World wide web
  User Resource Listing
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

 19. ISPලෙස හඳුන්වන්නේ

 20. අන්තර්ජාල ගනු දෙනු කරුවන්
  වේබ් අඩවි සේවා සපයන්නන්
  අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන්
  සමාජ ජාල සේවා සපයන්නන්

No comments: