අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (පළවෙනි කොටස)

විභාගයට තව දින කිහිපයක් තිබුණද සියළුම පාඩම් සම්බන්ධව විශ්වාසයක් ළමුන් ගෙන් නොපෙනේ, එබැවින් හැකි තරම් දුරට සරලව ආදාල පාඩම් කොටස් ආවරණය කිරීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ....

01. ගැලීම් සටහන් ඇදීම සඳහා භාවිතා කරන මූලික සංකේත හා ඒවායේ කාර්යයන්...


No comments: