අපොස සාමාන්‍ය පෙළ - මෙහෙයුම් පද්ධති

පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය සම්බන්ධවයි

 

No comments: