ආදරය හා කාලය අතර!

සිතුවිලි තුළම සිරවී
හදවත තුලම නැවතුන
තවත් එක් පුංචි වේදනාවක්
තවමත් රිදුම් දෙයි

කාලයේ සරදමින්
ගලාගිය ජීවිතේ
අතරමං නොවුනමුත්
සිත මං මුලාවිය

ආදරය නම් විදින
වරක් දෙවරක් නොවරදින
පැතුම් පොදික් අතරමඟ
අත හැරුණි මට..හුවා ගනු බැරි ලෙසට


No comments: