හැමදාමත් උඹ


වේදනාව වැඩි කමට උඹ කරපු වැඩ........
හිතේ තියෙන දේ කියාගන්න උඹ අඬපු හැටි........
අඩන්න බැරිව උඹ සිනාසුන හැටි........
බලන්න බැරිව උඹ ඉවත බලපු හැටි........
තනිව ඉන්න බැරිව උඹ තනිව වුන්නු හැටි........
කියන්න ඕනේ නැහැ අපි එකට වුන්නු හැටි........

No comments: