අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -පරිගණක දෘඩාංග (2වන කොටස)


පරිගණකය සම්බන්ධ වන නොයෙකුත් උපාංග
 1. A අක්ෂරයෙන් හැදින්වෙන තොටු /කෙවෙනිය කුමක් ද?

 2. USB
  VGA
  PS/2
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

 3. ඉහත රූපයේ A කෙවෙනිය හරහා පරිගණකයට මූලික වශයෙන් සම්බන්ධ වන උපකරණය කුමක් ද?

 4. මූසිකය
  යතුරු පුවරුව
  පරිගණක තිරය
  ස්පීකරය

 5. B අක්ෂරයෙන් හඳුන්වා දී ඇති කෙවෙනිය බහුලව භාවිතා වනු යේ

 6. මවුසය
  යතුරු පුවරුව
  මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
  මොනිටරය

 7. D යනු පරිගණකයකට අත්‍යවශ්‍ය කවුළුවක් වන අතර එමගින් පරිගණකයට සම්බන්ධ වන්නේ

 8. මොනිටරය
  ප්‍රින්ටරය
  කැමරාව
  ජොයිස්ටික්

 9. ඉහත රූපයේ I ලෙස නම් කර ඇත්තේ

 10. USB Ports
  PS/2 Ports
  VGA Ports
  RS 232 Ports

 11. I හරහා පරිගණකය ට සම්බන්ධ උපකරණ ලෙස

 12. මොනිටරය / ප්‍රොජෙක්ටරය
  ප්‍රින්ටරය / වෙබ් කැමරාව
  මවුසය / ස්පීකරය
  මොනිටරය / යතුරු පුවරුව

 13. පරිගණක ජාලගත කිරීම් කටයුතු සඳහා බහුලව යොදා ගන්නා කවුළුව ලෙස හැදින්විය හැක

 14. A
  G
  H
  K

 15. පරිගණක තිරය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා කවුළුව වේ

 16. E
  F
  G
  H

 17. වෙනත් උපකරණයක් හරහා ලැබෙන විද්‍යුත් ශ්‍රව්‍ය සංඥාවක් පරිගණක ගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ

 18. F
  G
  H
  C

 19. J යනු පරිගණකයේ ............................ කවුළුව ලෙස හඳුන්වයි

 20. IEEE 1394
  USB
  VGA
  Ethernet

 21. පරිගණකය හා මෝඩමයක් සවි කිරීමේ දී භාවිතයට ගන්නා මූලික කවුළු දෙකකි

 22. D and B
  C and K
  D and H
  I and C

 23. PS/2 Ports ලෙස ....................................... නම් කල හැකිය

 24. K , D
  A, B
  G, H
  A,C,G

 25. අපගේ කටහඬ පරිගණක ගත කිරීම සඳහා ........................ භාවිතා කල හැකිය

 26. H
  F
  G
  K

 27. K කවුළුවේ ඇති පින් සංඛ්‍යාව ............................... කි

 28. 16
  4
  8
  9

 29. මේම රූපයෙන් පරිගණකයේ ............................. නිරූපනය වේ

 30. පරිගණකයේ ඉදිරිපස
  මවුපුවරුවේ පිටු පස
  තිරයේ පිටු පස
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

සියළුම ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න...

No comments: