පරිගණක ඉතිහාසයේ වැදගත් පුද්ගලයින්

පරිගණකයෙහි අභිවෘද්ධිය උදෙසා කැප වූ පුද්ගලයෝ....

(1 වන කොටස)


                   
Charles Babbage                         Ada Lovelace                     Tim Berners-Lee

                   
Herman Hollerith                   Howard H. Aiken                    Blaise Pascal

                

   Gottfried Wilhelm               John Mauchly                   John Mauchly

1 comment:

Ajith Kumara said...

වැදගත් තොරතුරු විවිධාංග බ්ලොග් එකක්. මේක අපේ බ්ලොග් දර්ශකයටත් ඇතුල් කරන්න අපට ලින්ක් එක එවන්න. අපේ දර්ශකයට පිවිසුම මෙතැනින්.

http://blogdharshakaya.blogspot.com/