ආතතිය......


චිත්ත රූපං මනස්ගාතං
සර්වලෝකෝ විනාසනං
ස්වප්නං ආයෙමන් දක්නං
ජීවිතං ජල භීතිකං

ආලෝකං සිත සනසනං
අන්ධකාරෝ විනාසනං
භූතංච ඡාපී වරයං
මනුවං එල්ලිලා මරං

දුරදක්නං වටිනං තමං
වන්ද්රන් අතගෑ හැකං
බිම වැටුනොත් කුඩුවෙයි කාචං
භාවිතං අති පරිස්සමං

කවි කරනං හිත සනසනං
බහුරුපං හිත ඇතිකරං
කියවන්නං බිය වී දුවං
ලීවොතිං හිත ඇති දුකං

No comments: