තනිකමට ලියැවුනු කවි.....


2 comments:

amila chathuranga said...

වෙනත් ඇදුම ්කියන්නෙ මොකද්ද මචං මේ යටින් තියෙන්නෙ.. ?

Ashan Ravindra Dissanayaka said...

අදාලව වෙනත් ලින්ක්ස් තියනවනම් පබ්ලිෂ් කරන්න