තනිකමට ලියැවුනු කවි.....


2 comments:

Amila Chathuranga said...

වෙනත් ඇදුම ්කියන්නෙ මොකද්ද මචං මේ යටින් තියෙන්නෙ.. ?

Ashan said...

අදාලව වෙනත් ලින්ක්ස් තියනවනම් පබ්ලිෂ් කරන්න