අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -පරිගණක දෘඩාංග (1වන කොටස)

පරිගණක දෘඩාංග

පරිගණක ආශ්‍රිත උපකරණ 1. පරිගණකයේ මොළය ලෙස සලකනු ලබන්නේ?

 2. දෘඩ තැටිය
  මව් පුවරුව
  මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
  පද්ධති ඒකකය

 3. පරිගණකයක් සතු විශේෂ හැකියාවක් වන්නේ

 4. අඛණ්ඩව ක්‍රියාකිරීමේ හැකියාව
  නිරවද්‍යතාවය
  කාර්යක්ෂමතාවය
  ඉහත සඳහන් සියල්ලම

 5. පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ඇතුළත් කිරීම සඳහා බාවිතා කරන උපකරණ

 6. ආදාන උපකරණ ලෙස හඳුන්වයි
  ප්‍රතිදාන උපකරණ ලෙස හඳුන්වයි
  ආචයන උපකරණ ලෙස හඳුන්වයි
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

 7. පරිගණකයේ ප්‍රධාන කොටස් ලෙස සලකනු ලබන්නේ

 8. ආදාන උපාංග, ප්‍රතිදාන උපාංග, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, ආචයන උපාංග
  ප්‍රතිදාන උපාංග, ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, මතකය, ආචයන උපාංග
  ආචයන උපාංග, පාලන උපාංග, ද්විතීක මතකය, ප්‍රතිදාන උපාංග
  ප්‍රධාන මතකය, පාලන උපාංග, ආදාන උපාංග, සැකසුම් උපංග

 9. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ප්‍රධාන කොටස් මොනවාද?

 10. පාලන ඒකකය, ඩිස්ක් ධාවකය, දෘඩ තැටිය
  පාලන ඒකකය, අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, මතක රෙජිස්ටරය
  අංක හා ගණිතමය ඒකකයි, තාවකාලික මතකය, රෙජිස්තරය
  මතක රෙජිස්තර, පාලන ඒකකය, ආචයන ඒකකය

 11. පරිගණකයේ වේගය මනිනු ලබන ඒකකය

 12. Mbps
  Hz
  Byte
  Bits

 13. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක නිෂ්පාදනය කිරීමේ ප්‍රධාන ආයතනයකි

 14. Intel
  Foxpro
  IBM
  Microsoft

 15. පරි්ගණකයේ මතකය මනිනු ලබන ඒකකය

 16. Hz
  Byte
  Mhz
  Gbps

 17. ආචයන උපාංගයක් නොවන්නේ

 18. දෘඩ තැටිය
  සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය
  පෙන් ඩ්‍රයිව්ස්
  සීඩී ධාවකය

 19. සංඛයාංක බහුවිධ තැටියක සාමාන්‍ය ධාරිතාවය කොපණද?

 20. 1400MB
  700MB
  1.44MB
  1.47MB

සියළුම ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න...

No comments: