අපොස සාමාන්‍ය පෙළ (පරිගණකයේ ඉතිහාසය)


තොරතුරු තාක්ෂණය අපොස සා පෙළ

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා මෙවර පෙනී සිටින දූ දරුවන් වෙනුවෙන් කෙරෙන සත්කාරයකි.

 1. නූතන පරිගණකයේ පියා ලෙස සලකනු ලබන්නේ?

 2. බ්ලේස් පැස්කල්
  ඇඩා ඔගස්ටා
  චාල්ස් බැබේජ්
  චාල්ස් ඩාවින්චි

 3. ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් පරිගණකය ලෙස සලකනු ලබන්නේ?

 4. එනියැක්
  මාර්ක් 1
  යූනිවැක්
  ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය

 5. ලොව ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රම ලේඛිකාව ලෙස හඳුන්වන්නේ

 6. මාර්ෂෙලෝ
  ඇඩා ඔගස්ටා
  ජෙනිෆර් ක්‍රිස්ටිනා
  ඇන්ජිලෝ ඔඩෙස්කි

 7. යාන්ත්‍රික කැල්ක්‍යුෙල්ටරයක් මුලින්ම නිර්මාණය කරන ලද්දේ?

 8. බ්ලේස් පැස්කල් 1642
  චාල්ස් බැබේජ් 1623
  හ(ර්)මන් හොලරිත් 1890
  හොව(ර්)ඩ් ඒකන් 1823

 9. පන්ච් කාඩ් ටැබියුලේටින් මැෂින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ?

 10. චාල්ස් බැබේජ්
  හ(ර්)මන් හොලරිත්
  හොව(ර්)ඩ් ඒකන්
  බ්ලේස් පැස්කල්

 11. පන්ච් කාඩ් නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය හිමි විය යුත්තේ?

 12. ජෝසප් එම්.ජැකඩ්
  විලියම් ෂේක්ස්පියර්
  ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම්
  බ්ලේස් පැස්කල්

 13. ඩිෆරන්ස් එන්ජිම නිර්මාණය කරන ලද්දේ?

 14. ජෝන් බාඩින්
  විලියම් ෂෝක්ලේ
  චාල්ස් බැබේජ්
  හොව(ර්) ඒකන්

 15. ඇනලිටිකල් එන්ජිමේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලින් දැක්වනුයේ

 16. ගබඩා කිරීම, දත්ත ඇතුල් කිරීම, සකස් කිරීම, ප්‍රතිඵල ලබා දීම
  දත්තඇතුල් කිරීම් , සකස් කිරීම , ඉවත් කිරීම, නම් කිරීම
  ගබඩා කිරීම, ඇතුල් කිරීම , නිදහස් කිරීම, ස්ථීර කිරීම
  දත්ත ඇතුල් කිරීම, ප්‍රතිඵල ලබාදීම, සකස් කිරීම, නිදහස් කිරීම

 17. යූනිවැක් යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලද ආයතනය

 18. රෙමින්ටන් රැන්ඩ්
  අයි.බී. එම්
  හාවා(ර්)ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය
  ඉන්ටෙල් ආයතනය

 19. මාර්ක් 1 යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලද්දේ

 20. විලියම් ෂෝක්ලේ
  හොව(ර්)ඩ්
  ප්‍රේස්පර් එකර්ට්
  ජෝන් බාඩින්

ඉදිරි පාඩම් සඳහා ඔබේ ප්‍රතිචාර අපේක්ෂා කරමු...

No comments: