ආලෝකයේ අඳුරට! සංසාර සිහිනයේ......ටිකක් පරණ සින්දුවක් (ගොඩක් කල් වෙනවා එඩිට් කරලා) නිකමට වගේ හිතුනා ලින්ක් කරලා බලන්න. ඔයාලත් බලන්නකෝ වීඩියෝ එක සින්දුවට මැච් වෙනවද කියලා....

No comments: