එදා මෙදා තුර!


එදා මෙදා තුර
උඹ වෙනුවෙන් මගේ අතින් 
ලියැවුනු,
වචන ගාන මම ගණන් කරලා බැලුවා.
ඒත් එතන මම ලිව්ව ගානට වැඩිය තියනවා
ඇත්ත කියපං,
මගේ අකුරු මටත් හොරෙන් උඹට මොනවද ලිව්වේ.....


No comments: