පැන්සලෙන් නුඹව!


පැන්සලෙන් දන්න හැම විදිහටම චිත්‍ර ඇන්දා
ඒත් ඒ එක චිත්‍රයකවත් උඹව හොයාගන්න මට බැරිවුනා
කෙන්තිය නිසාම ඉරි ඔක්කොම මකලා දැම්මා...
එතකොටයි මම දැක්කේ මැකෙන ඉරි අතරේ හිර වෙලා
උඹ දඟලන හැටි....
අන්තිමට උඹ එළියේ ඒත්,
කොලේ හිස්!........

No comments: