ලොව සුපතල සොයා ගැනීම්! (01 වෙනි අදියර)

ලොව සුපතල නව සොයා ගැනීම් කල වැදගත් පුද්ගලයින් සම්බන්ධව ලියැවෙන මෙම ලිපි මාලාව සියළු දෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වේයි කියලා හිතනවා.......දුරකථනය 
ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල්
( Alexander Graham Bell, (1847–1922), Canada, Scotland, and U.S. – telephone )

ටෙලිග්‍රාෆ් සංකේත
සැමුවෙල් එෆ්.බි මොර්ස්
(Samuel Morse, (1791–1872), U.S.)දුරදක්නය
හෑන්ස් ලිපර්ෂේ 
(Hans Lippershey, (1570–1619))


ට්‍රාන්ස්පෝමරය
මයිකල් ෆැරඩේ
(Michael Faraday, (1791–1867), England)


ට්‍රාන්සිස්ටරය
බාර්ඩීන්, ෂොක්ලි, බ්‍රරට්න්
(William Bradford Shockley, (1910–1989), U.S. – co-inventor of transistor
Walter Houser Brattain, (1902–1987), U.S. – co-inventor of the transistor
John Bardeen, (1908–1991), U.S. – co-inventor of the transistor)රූපවාහිනිය
ජෝන් ලොගී බෙයාර්ඩ්
(John Logie Baird, (1888–1946), Scotland – an electromechanical television, electronic color television)ගෑස් ටර්බයිනය
ජෝන් බාර්බර්
(John Barber, (1734–1801), England – gas turbine)තෝමස් සේව්රි
වාෂ්ප එන්ජිම
(Thomas Savery, (1650–1715), England – steam engine)එක්ස් කිරණ
විලියම් කේ. රොඑන්ටන්
(Wilhelm Conrad Röntgen, (1845–1923), Germany – the X-ray machine)


බෙන්ජමින් ෆ්‍රැන්න්ක්ලීන්
(Benjamin Franklin, (1706–1790), U.S. – the pointed lightning rod conductorbifocal glasses, the Franklin stove, the glass harmonica)

No comments: