අවිනීත ගුරු........ විනීත සාරිය!

ෆර්ම් කරලා කළු කරපු කොට කොණ්ඩය
මාලේ පේන්න කියලා
බොක්කුව ෆෝකස් කරපු හැට්ටය,
කොඳුනාරටියේ ඇට ගණන් කරන්ට හැකි
ලෙස පිට පටිද කපා ඇත,
රජ කල තන පටය සිහිගන්වන
උදාහරණය,
අහවල් එකට ඩිංගක් උස්සලා ඇදපු සාරිය,
නාභිය පේන ගානට හීන් කරලා දැම්ම සාරිපොට,
පස්ස ඉස්සෙන්න එක්ක දාපු හීල් එක,
ලොක්කට ටෙක්ස්ට් කරන්න අතේම රැඳුනු
මොබයිලය,
අනේ අද දූ දරුවෝ කොතරම් වාසනාවන්තද
ලබන්නට මෙවන් ............................. ?
හැබෑටම මොඩ් වුනු...........

4 comments:

Anonymous said...

හ්ම්ම්,,එහෙම වෙන්න නරකයි තමා..:)

Anonymous said...

ඇත්තටම එහෙම වෙන්න නරකයි තමයි! :)

Anonymous said...

ඉගෙන ගන්න එව්ව හද පතුලටම වදිනවා මේ වගේ ගුරුවරු දකිද්දි.... ආයෙම ස්කෝලේ යන්න හිතෙනවා මේවා අහද්දි... :D

Ashan said...

ඔව් ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්නම් තමයි ෙහාඳ!
ස්තූතියි හිරු, ප්‍රසන්න