විවාහ ජීවිත පීළිබද විවිධ පුද්ගලයන්ගේ මත(උපුටාගන්නා ලදී)

3 comments:

තිසර ප්‍රියංකර said...

විවාහ ජීවිතය යනු ඇඹුල් රස අඹ ගෙඩියක් පැණි රසයි සේ කෑමක් වැනිය...තිසර ප්‍රියංකර

තිසර ප්‍රියංකර said...
This comment has been removed by the author.
ayesha said...

අනේ මන්දා...........................