විවාහ ජීවිත පීළිබද විවිධ පුද්ගලයන්ගේ මත(උපුටාගන්නා ලදී)

3 comments:

Unknown said...

විවාහ ජීවිතය යනු ඇඹුල් රස අඹ ගෙඩියක් පැණි රසයි සේ කෑමක් වැනිය...තිසර ප්‍රියංකර

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
ayesha said...

අනේ මන්දා...........................