ඩෙස්ක්ටොප් අයිකන් හැම එකක්ම මීඩියා ප්ලේයර් හරහා ඔපන් වෙනවාද?(How to solve the short cut link)

වින්ඩොස් 7 ඕ එස් එකත් එක්ක වැඩ කරන ගමන් හිටි හැටියෙම කිහිප සැරයක් මගේ පී සී එකේ සියළුම දේවල් ඕපන් වෙන්න පටන් ගත්තා මීඩියා ප්ලේයර් එකෙන්.. ඒක විසඳා ගන්න භාවිතා කල solution එක තමයි මේ පහලින් තියෙන්නේ..


01. මේ පහලින් තියෙන රෙග් ෆයිල් කෝඩින් එක කොපි කරලා නෝට්පෑඩ් එකට පේස්ට් කන්න. ඊට පස්සේ කැමැති නමක් එක්ක .reg එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් සේව් කරලා රෙජිස්ට්‍රියට ඉම්පෝර්ට් කරන්න (නැත්නම් රන් කරන්න) අවසානයට පරිගනකය රිස්ටාර්ට් කරන්න... (සැ.යු .- මෙය තවත් එක් විසඳුමක් පමණි)


Windows Registry Editor Version 5.00

;LNK file association fix for Windows Vista.
;Updated on April 24, 2007

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
  31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""
"Command"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
"DontRename"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="Shortcut"
"EditFlags"=dword:00000001
"FriendlyTypeName"="@shell32.dll,-4153"
"NeverShowExt"=""
"IsShortcut"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\OpenContainingFolderMenu]
@="{37ea3a21-7493-4208-a011-7f9ea79ce9f5}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\UserChoice]

1 comment:

Hirashan said...

aiyo ashan aiye me post eka danna thibbe thava sathi 2kata vithara kalinne.