නිදි නැති රෑ යාමේ.....


එච්. ආර් . ජෝතිපාල මහතාගේ ගීතයක් වන ....නිදි නැති රෑ යාමේ - ගීතයේ පදමාලාව අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගැනීමේ උත්සහය ව්‍යර්ත වීම හේතුවෙන්, එම පද මාලාව මවිසින්ම අන්තර්ජාලයට එක් කරන්නට සිතුවෙමි....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
නිදි නැති රෑ යාමේ,
සීතේ සීතේ සීතේ........
සුමියුරු වේ මාගේ,
ගීතේ ගීතේ ගීතේ........
සවන් සැනසේවා, රාව පැතිරේවා.
සැවොම තුටු වේවා....., වාසනා වේවා......

ගී පොත මා සතු වේවි, ලොව ගී රජ දහනක් වේවි..
-----------------------
මී විත පිරි ඉතිරේවී, ඔබ ඒ මිහිරෙන් නැල වේවී,
සිතට කොඳුරා ඔබට කියනා,
රහසේ ගීය තමා................................................

නිදි නැති රෑ යාමේ....

පාළුව ඈතට පාවී, හද සෝ ගිනි දැල් පැතිරේවි.
-----------------------
මේ ලෙස කාලය යාවී, අද රෑ රස වී එලිවේවි,
අදට තිබෙනා හෙටට ලැබෙනා
සතුට ගීය තමා................................................

නිදි නැති රෑ යාමේ....

No comments: